ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ