ಉಧಂಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉಧಂಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಚಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ದೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕಥುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪೂಂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಸಾಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಶ್ರೀನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಉಧಂಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉಧಂಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಚಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ದೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಕಥುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಪೂಂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಸಾಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಶ್ರೀನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಉಧಂಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ