ಉಡುಪಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉಡುಪಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹಾಸನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕಾಸರಗೋಡು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೊಡಗು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಶಿಮೋಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಉಡುಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಉಡುಪಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉಡುಪಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹಾಸನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕಾಸರಗೋಡು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕೊಡಗು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಶಿಮೋಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಉಡುಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಉಡುಪಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ