ಉಜ್ಜಯಿನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉಜ್ಜಯಿನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬನ್ಸ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೆಹೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಾಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಉಜ್ಜಯಿನಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉಜ್ಜಯಿನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬನ್ಸ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೆಹೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಾಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಉಜ್ಜಯಿನಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ