ಉಖ್ರುಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉಖ್ರುಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಕ್ಯಾಚರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಚಾಂಡೆಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಚುರಾಚಂದಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಜಿರಿಬಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಕಾಚಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಉಖ್ರುಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉಖ್ರುಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕ್ಯಾಚರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಚಾಂಡೆಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಚುರಾಚಂದಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಜಿರಿಬಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕಾಚಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಉಖ್ರುಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ