ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ದವಾಂಗೆರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಗಡಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹವೇರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಮಾರ್ಗೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪನಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಶಿಮೋಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ದವಾಂಗೆರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಗಡಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹವೇರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಮಾರ್ಗೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪನಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಶಿಮೋಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ