ವಲ್ಸಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ವಲ್ಸಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭರೂಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ನಾಸಿಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನವಸಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಪಾಲ್ಘರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸೂರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಥಾಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ವಲ್ಸಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ವಲ್ಸಾದ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ವಲ್ಸಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭರೂಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ನಾಸಿಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನವಸಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಪಾಲ್ಘರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸೂರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಥಾಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ವಲ್ಸಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ವಲ್ಸಾದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ