ವಾರಣಾಸಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ವಾರಣಾಸಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಅಜಮ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಲ್ಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬಕ್ಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಚಂದೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಡಿಯೋರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗರ್ಹ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗಾಜಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜೌನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕೈಮೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರೋಹ್ತಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸೋನ್ಭದ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ವಾರಣಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ವಾರಣಾಸಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ವಾರಣಾಸಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಅಜಮ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಬಲ್ಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬಕ್ಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಚಂದೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಡಿಯೋರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಗರ್ಹ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಗಾಜಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಜೌನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕೈಮೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ರೋಹ್ತಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಸೋನ್ಭದ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ವಾರಣಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ವಾರಣಾಸಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ