ವಾರ್ಧಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ವಾರ್ಧಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಅಮರಾವತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬೆತುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಭಂಡಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಚಿಂದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ನಾಗ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ವಾರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ವಾರ್ಧಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ವಾರ್ಧಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಅಮರಾವತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬೆತುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಭಂಡಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಚಿಂದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ನಾಗ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ವಾರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ವಾರ್ಧಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ