ವಯನಾಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ವಯನಾಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹಾಸನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕಣ್ಣೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಕಾಸರಗೋಡು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಕೊಡಗು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಮಹೇ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಮಂಡ್ಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ವಯನಾಡ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ವಯನಾಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಹಾಸನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕಣ್ಣೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಕಾಸರಗೋಡು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಕೊಡಗು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಮಹೇ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,810
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ಮಂಡ್ಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,770
ವಯನಾಡ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ