ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಗುಂಟೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಖಮ್ಮಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,340
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಗುಂಟೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಖಮ್ಮಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,080
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ