ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚರೈಡಿಯೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಧೆಮಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ದಿಬ್ರುಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಪೂರ್ವ ಸಿಯಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಲಖಿಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಲೋಹಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಉದ್ದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೆಳಗಿನ ಡಿಬಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮಜುಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಸೋಮ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಪಪುಂಪರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಮೇಲಿನ ಡಿಬಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚರೈಡಿಯೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಧೆಮಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ದಿಬ್ರುಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಪೂರ್ವ ಸಿಯಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಲಖಿಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಲೋಹಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಉದ್ದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಕೆಳಗಿನ ಡಿಬಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಮಜುಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಸೋಮ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಪಪುಂಪರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಮೇಲಿನ ಡಿಬಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ