ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗುಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಖುಂಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲೋಹರ್ದಾಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ರಾಮಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಂಚಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗುಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಖುಂಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲೋಹರ್ದಾಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ರಾಮಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಂಚಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ