ವೋಖಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ವೋಖಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ವೋಖಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ವೋಖಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ವೋಖಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ