ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಹೈದರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಜಂಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕರೀಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಖಮ್ಮಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮೆಡಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ನಲ್ಗೊಂಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ವಿಕರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ವಾರಂಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಹೈದರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಜಂಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಕರೀಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಖಮ್ಮಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮೆಡಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ನಲ್ಗೊಂಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ವಿಕರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ವಾರಂಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ