ಯದ್ಗೀರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಯದ್ಗೀರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹೈದರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ರಾಯಚೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವಿಕರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವನಪರ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯದ್ಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಯದ್ಗೀರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಯದ್ಗೀರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹೈದರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ರಾಯಚೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವಿಕರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವನಪರ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯದ್ಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಯದ್ಗೀರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ