ಯನಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಯನಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,340
ಯನಮ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಯನಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,080
ಯನಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ