ಯವತ್ಮಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಯವತ್ಮಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,880
ಅಕೋಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಅಮರಾವತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಚಂದ್ರಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಹಿಂಗೋಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ನಾಗ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ನಿರ್ಮಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,880
ವಾರ್ಧಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ವಾಶಿಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಯವತ್ಮಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಯವತ್ಮಾಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಯವತ್ಮಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,560
ಅಕೋಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಅಮರಾವತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಚಂದ್ರಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,790
ಹಿಂಗೋಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ನಾಗ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ನಿರ್ಮಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,560
ವಾರ್ಧಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ವಾಶಿಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಯವತ್ಮಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಯವತ್ಮಾಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ