അൽവാർ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

അൽവാർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

05 ഡിസംബർ 2023
62,570
+250.00
തീയതി വില മാറ്റുക
04 ഡിസംബർ 2023 62,320 -950.00
03 ഡിസംബർ 2023 63,270 +0.00
02 ഡിസംബർ 2023 63,270 +10.00
01 ഡിസംബർ 2023 63,260 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,530 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,860 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,510 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,560 +0.00
26 നവംബർ 2023 61,560 +10.00
25 നവംബർ 2023 61,550 +0.00
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,270
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,320
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,030
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,260
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (04 ഡിസംബർ) 62,320
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,860
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,760
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 60,965
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,860
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,530
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,320
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,540
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,187
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,490
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 60,980
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,540
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,290
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,905
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,470
അൽവാർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,490
അൽവാർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

അൽവാർ : വെള്ളി നിരക്ക്

05 ഡിസംബർ 2023
75,840.00
-30.00
തീയതി വില മാറ്റുക
04 ഡിസംബർ 2023 75,870 -1,810.00
03 ഡിസംബർ 2023 77,680 +10.00
02 ഡിസംബർ 2023 77,670 +0.00
01 ഡിസംബർ 2023 77,670 +420.00
30 നവംബർ 2023 77,250 +1,140.00
29 നവംബർ 2023 76,110 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,440 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,150 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,140 +0.00
25 നവംബർ 2023 74,140 +10.00
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,680
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,870
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,223
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,670
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (04 ഡിസംബർ) 75,870
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,250
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,090
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,667
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,380
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,250
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,930
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,710
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,585
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,770
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,730
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,820
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,760
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,181
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,810
അൽവാർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,770
അൽവാർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില