ജലന്ധർ, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജലന്ധർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
49,330
+410.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 48,920 +400.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,520 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,520 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,520 -90.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,610 +220.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,390 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,400 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,320 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,040 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,040 +0.00
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,040
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,370
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,246
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,410
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 48,920
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,640
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,650
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,711
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,220
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,650
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,410
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,960
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,288
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,410
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,270
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,530
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,940
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,854
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,940
ജലന്ധർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,410
ജലന്ധർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജലന്ധർ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
67,690.00
+490.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,200 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,540 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,540 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,540 -600.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,140 +1,180.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 65,960 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,750 +0.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,360 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,360 +0.00
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,200
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,010
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,865
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,010
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 67,200
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,820
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,750
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,734
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,390
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,750
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,800
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,170
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,502
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,800
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,500
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,830
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,600
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 69,984
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,730
ജലന്ധർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,800
ജലന്ധർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില