മുങ്കേലി, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മുങ്കേലി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,860
-70.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 59,930 +190.00
05 ജൂൺ 2023 59,740 +230.00
04 ജൂൺ 2023 59,510 +10.00
03 ജൂൺ 2023 59,500 +0.00
02 ജൂൺ 2023 59,500 -650.00
01 ജൂൺ 2023 60,150 +0.00
31 മെയ് 2023 60,150 +20.00
30 മെയ് 2023 60,130 +500.00
29 മെയ് 2023 59,630 +90.00
28 മെയ് 2023 59,540 +0.00
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,150
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,500
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,722
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,150
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 59,930
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,560
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,530
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,489
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 59,990
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,150
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,210
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,500
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,221
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,500
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 59,980
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,740
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,940
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,764
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,870
മുങ്കേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,500
മുങ്കേലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മുങ്കേലി : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
71,940.00
-60.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,000 +60.00
05 ജൂൺ 2023 71,940 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,050 +10.00
03 ജൂൺ 2023 72,040 +0.00
02 ജൂൺ 2023 72,040 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,670 +480.00
31 മെയ് 2023 72,190 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,120 -30.00
29 മെയ് 2023 71,150 -180.00
28 മെയ് 2023 71,330 +10.00
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,670
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,940
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,123
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,670
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,000
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,960
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,240
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,735
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,370
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,190
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,150
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,180
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,783
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,260
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,370
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,260
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,820
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,955
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,430
മുങ്കേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,260
മുങ്കേലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില