ഗുജറാത്ത് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗുജറാത്ത് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഹമ്മദാബാദ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
അമ്രേലി 01 ജൂൺ 2023 59,890
ആനന്ദ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
അരവല്ലി 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഭരുച്ച് 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഭാവ്നഗർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
ബോട്ടാഡ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഛോട്ട ഉദയ്പൂർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
ദാഹോദ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
ദേവഭൂമി ദ്വാരക 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഗാന്ധി നഗർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഗിർ സോംനാഥ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഹിമ്മത്നഗർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
ജാംനഗർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
ജുനാഗഡ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
ഖേഡ 01 ജൂൺ 2023 59,890
കച്ച് 01 ജൂൺ 2023 59,890
മഹിസാഗർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
മെഹ്സാന 01 ജൂൺ 2023 59,890
മോർബി 01 ജൂൺ 2023 59,890
നർമ്മദ 01 ജൂൺ 2023 59,890
നവസാരി 01 ജൂൺ 2023 59,890
പാലൻപൂർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
പഞ്ച മഹൽ 01 ജൂൺ 2023 59,890
പത്താൻ 01 ജൂൺ 2023 59,890
പോർബാൻഡർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
രാജ്കോട്ട് 01 ജൂൺ 2023 59,890
സൂററ്റ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
സുരേന്ദ്രനഗർ 01 ജൂൺ 2023 59,890
ടാപ്പി 01 ജൂൺ 2023 59,890
ദാങ്സ് 01 ജൂൺ 2023 59,890
വഡോദര 01 ജൂൺ 2023 59,890
വൽസാദ് 01 ജൂൺ 2023 59,890

ഗുജറാത്ത് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഹമ്മദാബാദ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
അമ്രേലി 01 ജൂൺ 2023 71,980
ആനന്ദ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
അരവല്ലി 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഭരുച്ച് 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഭാവ്നഗർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
ബോട്ടാഡ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഛോട്ട ഉദയ്പൂർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
ദാഹോദ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
ദേവഭൂമി ദ്വാരക 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഗാന്ധി നഗർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഗിർ സോംനാഥ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഹിമ്മത്നഗർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
ജാംനഗർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
ജുനാഗഡ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
ഖേഡ 01 ജൂൺ 2023 71,980
കച്ച് 01 ജൂൺ 2023 71,980
മഹിസാഗർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
മെഹ്സാന 01 ജൂൺ 2023 71,980
മോർബി 01 ജൂൺ 2023 71,980
നർമ്മദ 01 ജൂൺ 2023 71,980
നവസാരി 01 ജൂൺ 2023 71,980
പാലൻപൂർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
പഞ്ച മഹൽ 01 ജൂൺ 2023 71,980
പത്താൻ 01 ജൂൺ 2023 71,980
പോർബാൻഡർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
രാജ്കോട്ട് 01 ജൂൺ 2023 71,980
സൂററ്റ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
സുരേന്ദ്രനഗർ 01 ജൂൺ 2023 71,980
ടാപ്പി 01 ജൂൺ 2023 71,980
ദാങ്സ് 01 ജൂൺ 2023 71,980
വഡോദര 01 ജൂൺ 2023 71,980
വൽസാദ് 01 ജൂൺ 2023 71,980