ഗുജറാത്ത് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗുജറാത്ത് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഹമ്മദാബാദ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
അമ്രേലി 22 ജൂൺ 2024 71,710
ആനന്ദ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
അരവല്ലി 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഭരുച്ച് 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഭാവ്നഗർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
ബോട്ടാഡ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഛോട്ട ഉദയ്പൂർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
ദാഹോദ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
ദേവഭൂമി ദ്വാരക 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഗാന്ധി നഗർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഗിർ സോംനാഥ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഹിമ്മത്നഗർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
ജാംനഗർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
ജുനാഗഡ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
ഖേഡ 22 ജൂൺ 2024 71,710
കച്ച് 22 ജൂൺ 2024 71,710
മഹിസാഗർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
മെഹ്സാന 22 ജൂൺ 2024 71,710
മോർബി 22 ജൂൺ 2024 71,710
നർമ്മദ 22 ജൂൺ 2024 71,710
നവസാരി 22 ജൂൺ 2024 71,710
പാലൻപൂർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
പഞ്ച മഹൽ 22 ജൂൺ 2024 71,710
പത്താൻ 22 ജൂൺ 2024 71,710
പോർബാൻഡർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
രാജ്കോട്ട് 22 ജൂൺ 2024 71,710
സൂററ്റ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
സുരേന്ദ്രനഗർ 22 ജൂൺ 2024 71,710
ടാപ്പി 22 ജൂൺ 2024 71,710
ദാങ്സ് 22 ജൂൺ 2024 71,710
വഡോദര 22 ജൂൺ 2024 71,710
വൽസാദ് 22 ജൂൺ 2024 71,710

ഗുജറാത്ത് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഹമ്മദാബാദ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
അമ്രേലി 22 ജൂൺ 2024 89,510
ആനന്ദ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
അരവല്ലി 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഭരുച്ച് 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഭാവ്നഗർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
ബോട്ടാഡ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഛോട്ട ഉദയ്പൂർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
ദാഹോദ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
ദേവഭൂമി ദ്വാരക 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഗാന്ധി നഗർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഗിർ സോംനാഥ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഹിമ്മത്നഗർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
ജാംനഗർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
ജുനാഗഡ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
ഖേഡ 22 ജൂൺ 2024 89,510
കച്ച് 22 ജൂൺ 2024 89,510
മഹിസാഗർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
മെഹ്സാന 22 ജൂൺ 2024 89,510
മോർബി 22 ജൂൺ 2024 89,510
നർമ്മദ 22 ജൂൺ 2024 89,510
നവസാരി 22 ജൂൺ 2024 89,510
പാലൻപൂർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
പഞ്ച മഹൽ 22 ജൂൺ 2024 89,510
പത്താൻ 22 ജൂൺ 2024 89,510
പോർബാൻഡർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
രാജ്കോട്ട് 22 ജൂൺ 2024 89,510
സൂററ്റ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
സുരേന്ദ്രനഗർ 22 ജൂൺ 2024 89,510
ടാപ്പി 22 ജൂൺ 2024 89,510
ദാങ്സ് 22 ജൂൺ 2024 89,510
വഡോദര 22 ജൂൺ 2024 89,510
വൽസാദ് 22 ജൂൺ 2024 89,510