മാധേപുര, ബീഹാർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മാധേപുര : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,580
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,580 -1,000.00
20 ജൂൺ 2024 72,580 +860.00
19 ജൂൺ 2024 71,720 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,670 +210.00
17 ജൂൺ 2024 71,460 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,910 +0.00
15 ജൂൺ 2024 71,910 +10.00
14 ജൂൺ 2024 71,900 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,070 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,840 +410.00
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,020
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,070
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,764
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,720
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,580
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,550
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,730
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,257
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,730
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,710
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,950
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,220
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,268
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,220
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,500
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,000
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,640
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,866
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,640
മാധേപുര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,600
മാധേപുര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മാധേപുര : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,340.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,340 -2,510.00
20 ജൂൺ 2024 91,850 +2,150.00
19 ജൂൺ 2024 89,700 +500.00
18 ജൂൺ 2024 89,200 +160.00
17 ജൂൺ 2024 89,040 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,320 +0.00
15 ജൂൺ 2024 89,320 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,310 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,130 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,540 +1,760.00
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,920
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,130
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,071
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,710
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,340
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,240
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,930
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,158
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,070
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,700
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 83,970
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,630
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,716
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,630
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,780
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,640
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,150
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,499
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,150
മാധേപുര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,100
മാധേപുര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില