ധെങ്കനാൽ, ഒഡീഷ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ധെങ്കനാൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
50,370
+190.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 50,180 +0.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 50,180 +10.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,170 +80.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,090 +160.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,930 +440.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,490 +190.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,300 -270.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,570 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,560 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,560 -590.00
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,180
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,180
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,180
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,180
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 50,180
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,730
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,300
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,018
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,120
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,170
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,660
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,810
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,773
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,460
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,810
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,360
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,510
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,999
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,710
ധെങ്കനാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,510
ധെങ്കനാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ധെങ്കനാൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
57,360.00
+550.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 56,810 +0.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 56,810 +0.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,810 +800.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,010 -450.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,460 +1,100.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,360 +120.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,240 -950.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,190 +0.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,190 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,180 -1,740.00
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 56,810
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,810
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 56,810
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,810
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 56,810
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,920
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,370
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,442
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,370
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,810
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,450
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,040
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 56,945
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,350
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,040
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,870
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,700
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,022
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,710
ധെങ്കനാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,720
ധെങ്കനാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില