മൊറാദാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മൊറാദാബാദ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഫെബ്രുവരി 2023
57,060
-90.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഫെബ്രുവരി 2023 57,150 +230.00
06 ഫെബ്രുവരി 2023 56,920 +390.00
05 ഫെബ്രുവരി 2023 56,530 +0.00
04 ഫെബ്രുവരി 2023 56,530 +10.00
03 ഫെബ്രുവരി 2023 56,520 -1,250.00
02 ഫെബ്രുവരി 2023 57,770 -70.00
01 ഫെബ്രുവരി 2023 57,840 +720.00
31 ജനുവരി 2023 57,120 +110.00
30 ജനുവരി 2023 57,010 -200.00
29 ജനുവരി 2023 57,210 +0.00
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,840
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,520
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 57,037
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,840
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഫെബ്രുവരി) 57,150
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,210
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,060
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,414
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,060
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,120
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,080
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,430
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,399
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,830
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,050
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,200
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,250
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,166
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,600
മൊറാദാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,850
മൊറാദാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മൊറാദാബാദ് : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഫെബ്രുവരി 2023
67,520.00
+40.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഫെബ്രുവരി 2023 67,480 -100.00
06 ഫെബ്രുവരി 2023 67,580 -190.00
05 ഫെബ്രുവരി 2023 67,770 +10.00
04 ഫെബ്രുവരി 2023 67,760 +0.00
03 ഫെബ്രുവരി 2023 67,760 -2,660.00
02 ഫെബ്രുവരി 2023 70,420 +430.00
01 ഫെബ്രുവരി 2023 69,990 +1,050.00
31 ജനുവരി 2023 68,940 +230.00
30 ജനുവരി 2023 68,710 +270.00
29 ജനുവരി 2023 68,440 +10.00
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,420
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,480
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 68,394
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 69,990
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഫെബ്രുവരി) 67,480
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,880
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,010
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,888
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,320
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 68,940
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,710
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,000
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,882
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,180
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,320
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,290
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,440
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,333
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 58,980
മൊറാദാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,290
മൊറാദാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില