സാംബാൽ, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സാംബാൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

14 ജൂലൈ 2024
73,460
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ജൂലൈ 2024 73,460 +10.00
12 ജൂലൈ 2024 73,450 -20.00
11 ജൂലൈ 2024 73,470 +620.00
10 ജൂലൈ 2024 72,850 +270.00
09 ജൂലൈ 2024 72,580 +100.00
08 ജൂലൈ 2024 72,480 -690.00
07 ജൂലൈ 2024 73,170 +0.00
06 ജൂലൈ 2024 73,170 +10.00
05 ജൂലൈ 2024 73,160 +700.00
04 ജൂലൈ 2024 72,460 -10.00
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,470
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,680
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 72,780
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 71,740
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ജൂലൈ) 73,460
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,080
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,130
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,728
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,780
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 71,680
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,610
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,790
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,316
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,790
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,770
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,010
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,270
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,326
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,270
സാംബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,560
സാംബാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സാംബാൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

14 ജൂലൈ 2024
93,120.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ജൂലൈ 2024 93,120 +0.00
12 ജൂലൈ 2024 93,120 -1,030.00
11 ജൂലൈ 2024 94,150 +1,170.00
10 ജൂലൈ 2024 92,980 +50.00
09 ജൂലൈ 2024 92,930 +350.00
08 ജൂലൈ 2024 92,580 -960.00
07 ജൂലൈ 2024 93,540 +10.00
06 ജൂലൈ 2024 93,530 +10.00
05 ജൂലൈ 2024 93,520 +1,640.00
04 ജൂലൈ 2024 91,880 -30.00
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,150
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 89,610
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 92,517
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 89,610
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ജൂലൈ) 93,120
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,000
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 87,200
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 89,496
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,780
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 89,450
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,320
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,990
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,228
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,130
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,780
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,040
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,690
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,781
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,690
സാംബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,840
സാംബാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില