കുരുക്ഷേത്ര, ഹരിയാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കുരുക്ഷേത്ര : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,600
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,600 -1,000.00
20 ജൂൺ 2024 72,600 +860.00
19 ജൂൺ 2024 71,740 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,690 +210.00
17 ജൂൺ 2024 71,480 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,930 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,920 +0.00
14 ജൂൺ 2024 71,920 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,090 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,860 +410.00
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,040
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,090
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,783
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,740
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,600
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,570
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,750
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,277
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,750
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,730
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,970
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,240
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,287
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,240
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,520
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,020
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,650
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,882
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,650
കുരുക്ഷേത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,610
കുരുക്ഷേത്ര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കുരുക്ഷേത്ര : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,370.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,370 -2,500.00
20 ജൂൺ 2024 91,870 +2,140.00
19 ജൂൺ 2024 89,730 +510.00
18 ജൂൺ 2024 89,220 +160.00
17 ജൂൺ 2024 89,060 -290.00
16 ജൂൺ 2024 89,350 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,340 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,330 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,150 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,560 +1,760.00
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,950
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,150
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,095
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,740
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,370
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,260
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,950
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,180
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,090
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,730
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,000
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,650
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,738
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,650
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,800
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,660
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,170
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,519
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,170
കുരുക്ഷേത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,120
കുരുക്ഷേത്ര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില