മാഞ്ചേരിയൽ, തെലങ്കാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മാഞ്ചേരിയൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,470
-140.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,610 -450.00
16 ജൂൺ 2024 72,060 +0.00
15 ജൂൺ 2024 72,060 +10.00
14 ജൂൺ 2024 72,050 +820.00
13 ജൂൺ 2024 71,230 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,990 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,580 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,490 +80.00
09 ജൂൺ 2024 71,410 +10.00
08 ജൂൺ 2024 71,400 +0.00
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,170
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,230
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,886
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,870
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,610
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,710
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,880
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,412
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,880
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,870
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,110
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,420
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,360
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,650
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,140
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,005
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,770
മാഞ്ചേരിയൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,740
മാഞ്ചേരിയൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മാഞ്ചേരിയൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,830.00
-400.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,230 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,510 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,500 +0.00
14 ജൂൺ 2024 89,500 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,310 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,730 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,970 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,320 +1,130.00
09 ജൂൺ 2024 89,190 +0.00
08 ജൂൺ 2024 89,190 +10.00
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,120
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,310
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,273
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,910
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,230
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,440
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,100
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,344
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,240
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,900
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,150
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,790
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,889
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,790
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,950
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,800
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,310
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,657
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,310
മാഞ്ചേരിയൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,260
മാഞ്ചേരിയൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില