സിൽവാസ്സ, ദാദ്രയും നഗർ ഹവേലിയും : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സിൽവാസ്സ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
60,050
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 60,050 +190.00
05 ജൂൺ 2023 59,860 +240.00
04 ജൂൺ 2023 59,620 +0.00
03 ജൂൺ 2023 59,620 +10.00
02 ജൂൺ 2023 59,610 -660.00
01 ജൂൺ 2023 60,270 +0.00
31 മെയ് 2023 60,270 +20.00
30 മെയ് 2023 60,250 +500.00
29 മെയ് 2023 59,750 +90.00
28 മെയ് 2023 59,660 +0.00
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,270
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,610
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,838
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,270
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 60,050
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,680
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,650
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,611
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,110
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,270
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,330
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,620
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,340
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,620
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,100
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,860
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,050
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,878
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,980
സിൽവാസ്സ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,610
സിൽവാസ്സ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സിൽവാസ്സ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,140.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,140 +60.00
05 ജൂൺ 2023 72,080 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,190 +0.00
03 ജൂൺ 2023 72,190 +10.00
02 ജൂൺ 2023 72,180 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,810 +480.00
31 മെയ് 2023 72,330 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,260 -30.00
29 മെയ് 2023 71,290 -180.00
28 മെയ് 2023 71,470 +10.00
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,810
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,080
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,265
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,810
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,140
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,110
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,380
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,882
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,520
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,330
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,300
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,330
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,931
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,410
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,520
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,400
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,940
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,087
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,560
സിൽവാസ്സ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,400
സിൽവാസ്സ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില