മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഐസ്വാൾ 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
ചമ്പായ് 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
കോലാസിബ് 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
ലോങ്‌റ്റ്‌ലായ് 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
ലുംഗ്ലി 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
മാമിത് 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
സൈഹ 09 ഡിസംബർ 2022 54,240
സെർച്ചിപ്പ് 09 ഡിസംബർ 2022 54,240

മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഐസ്വാൾ 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
ചമ്പായ് 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
കോലാസിബ് 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
ലോങ്‌റ്റ്‌ലായ് 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
ലുംഗ്ലി 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
മാമിത് 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
സൈഹ 09 ഡിസംബർ 2022 67,110
സെർച്ചിപ്പ് 09 ഡിസംബർ 2022 67,110