മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഐസ്വാൾ 04 മാർച്ച് 2024 63,940
ചമ്പായ് 04 മാർച്ച് 2024 63,940
കോലാസിബ് 04 മാർച്ച് 2024 63,940
ലോങ്‌റ്റ്‌ലായ് 04 മാർച്ച് 2024 63,940
ലുംഗ്ലി 04 മാർച്ച് 2024 63,940
മാമിത് 04 മാർച്ച് 2024 63,940
സൈഹ 04 മാർച്ച് 2024 63,940
സെർച്ചിപ്പ് 04 മാർച്ച് 2024 63,940

മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഐസ്വാൾ 04 മാർച്ച് 2024 72,490
ചമ്പായ് 04 മാർച്ച് 2024 72,490
കോലാസിബ് 04 മാർച്ച് 2024 72,490
ലോങ്‌റ്റ്‌ലായ് 04 മാർച്ച് 2024 72,490
ലുംഗ്ലി 04 മാർച്ച് 2024 72,490
മാമിത് 04 മാർച്ച് 2024 72,490
സൈഹ 04 മാർച്ച് 2024 72,490
സെർച്ചിപ്പ് 04 മാർച്ച് 2024 72,490