മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഐസ്വാൾ 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
ചമ്പായ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
കോലാസിബ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
ലോങ്‌റ്റ്‌ലായ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
ലുംഗ്ലി 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
മാമിത് 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
സൈഹ 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520
സെർച്ചിപ്പ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 49,520

മിസോറം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഐസ്വാൾ 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
ചമ്പായ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
കോലാസിബ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
ലോങ്‌റ്റ്‌ലായ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
ലുംഗ്ലി 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
മാമിത് 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
സൈഹ 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950
സെർച്ചിപ്പ് 26 ഒക്ടോബർ 2021 67,950