പെരമ്പലൂർ, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പെരമ്പലൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

15 ജൂൺ 2024
72,150
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
14 ജൂൺ 2024 72,150 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,320 -770.00
12 ജൂൺ 2024 72,090 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,680 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,590 +90.00
09 ജൂൺ 2024 71,500 +0.00
08 ജൂൺ 2024 71,500 +10.00
07 ജൂൺ 2024 71,490 -1,780.00
06 ജൂൺ 2024 73,270 +590.00
05 ജൂൺ 2024 72,680 +540.00
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,270
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,320
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,978
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,970
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (14 ജൂൺ) 72,150
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,810
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,970
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,507
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,980
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,960
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,210
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,460
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,515
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,460
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,750
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,230
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,860
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,092
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,860
പെരമ്പലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,830
പെരമ്പലൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പെരമ്പലൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

15 ജൂൺ 2024
89,620.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
14 ജൂൺ 2024 89,620 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,430 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,850 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 89,090 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,440 +1,130.00
09 ജൂൺ 2024 89,310 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,300 +0.00
07 ജൂൺ 2024 89,300 -4,950.00
06 ജൂൺ 2024 94,250 +3,280.00
05 ജൂൺ 2024 90,970 +950.00
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,250
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,430
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,578
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 92,030
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (14 ജൂൺ) 89,620
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,570
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,200
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,461
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,350
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 92,020
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,260
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,890
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,998
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,890
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 81,060
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,900
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,400
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,756
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,400
പെരമ്പലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,360
പെരമ്പലൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില