മഹാരാഷ്ട്ര : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മഹാരാഷ്ട്ര : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഹ്മദ്‌നഗർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
അക്കോള 02 ജൂൺ 2023 60,090
അമരാവതി 02 ജൂൺ 2023 60,090
U റംഗബാദ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഭണ്ഡാര 02 ജൂൺ 2023 60,090
ബിഡ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
ബുൾദാന 02 ജൂൺ 2023 60,090
ചന്ദ്രപൂർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
ധൂലെ 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഗാഡ്ചിരോലി 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഗോണ്ടിയ 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഹിംഗോളി 02 ജൂൺ 2023 60,090
ജൽഗാവ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
ജൽന 02 ജൂൺ 2023 60,090
കോലാപ്പൂർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
ലത്തൂർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
മുംബൈ 02 ജൂൺ 2023 60,090
നാഗ്പൂർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
നാന്ദേഡ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
നന്ദൂർബാർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
നാസിക് 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഉസ്മാനാബാദ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
പൽഘർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
പർഭാനി 02 ജൂൺ 2023 60,090
പൂനെ 02 ജൂൺ 2023 60,090
റായ്ഗഡ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
രത്‌നഗിരി 02 ജൂൺ 2023 60,090
സാംഗ്ലി 02 ജൂൺ 2023 60,090
സതാര 02 ജൂൺ 2023 60,090
സിന്ധുദുർഗ് 02 ജൂൺ 2023 60,090
സോളാപൂർ 02 ജൂൺ 2023 60,090
താനെ 02 ജൂൺ 2023 60,090
വാർധ 02 ജൂൺ 2023 60,090
വാഷിം 02 ജൂൺ 2023 60,090
യവത്മാൽ 02 ജൂൺ 2023 60,090

മഹാരാഷ്ട്ര : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഹ്മദ്‌നഗർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
അക്കോള 02 ജൂൺ 2023 72,630
അമരാവതി 02 ജൂൺ 2023 72,630
U റംഗബാദ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
ഭണ്ഡാര 02 ജൂൺ 2023 72,630
ബിഡ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
ബുൾദാന 02 ജൂൺ 2023 72,630
ചന്ദ്രപൂർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
ധൂലെ 02 ജൂൺ 2023 72,630
ഗാഡ്ചിരോലി 02 ജൂൺ 2023 72,630
ഗോണ്ടിയ 02 ജൂൺ 2023 72,630
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ 02 ജൂൺ 2023 72,630
ഹിംഗോളി 02 ജൂൺ 2023 72,630
ജൽഗാവ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
ജൽന 02 ജൂൺ 2023 72,630
കോലാപ്പൂർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
ലത്തൂർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
മുംബൈ 02 ജൂൺ 2023 72,630
നാഗ്പൂർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
നാന്ദേഡ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
നന്ദൂർബാർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
നാസിക് 02 ജൂൺ 2023 72,630
ഉസ്മാനാബാദ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
പൽഘർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
പർഭാനി 02 ജൂൺ 2023 72,630
പൂനെ 02 ജൂൺ 2023 72,630
റായ്ഗഡ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
രത്‌നഗിരി 02 ജൂൺ 2023 72,630
സാംഗ്ലി 02 ജൂൺ 2023 72,630
സതാര 02 ജൂൺ 2023 72,630
സിന്ധുദുർഗ് 02 ജൂൺ 2023 72,630
സോളാപൂർ 02 ജൂൺ 2023 72,630
താനെ 02 ജൂൺ 2023 72,630
വാർധ 02 ജൂൺ 2023 72,630
വാഷിം 02 ജൂൺ 2023 72,630
യവത്മാൽ 02 ജൂൺ 2023 72,630