മധ്യപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മധ്യപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഗർ മാൽവ 18 ജൂൺ 2024 71,410
അലിരാജ്പൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
അനുപൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
അശോക്നഗർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ബാലഘട്ട് 18 ജൂൺ 2024 71,410
ബാർവാനി 18 ജൂൺ 2024 71,410
ബെതുൽ 18 ജൂൺ 2024 71,410
പിന്നിൽ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഭോപ്പാൽ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ബുർഹാൻപൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഛത്തർപൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ചിന്ദ്വാര 18 ജൂൺ 2024 71,410
ദാമോ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഡാറ്റിയ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ദേവാസ് 18 ജൂൺ 2024 71,410
ധാർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ദിൻഡോറി 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഗുണ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഗ്വാളിയർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഹാർദ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഹോഷങ്കാബാദ് 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഇൻഡോർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ജബൽപൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ജാബുവ 18 ജൂൺ 2024 71,410
കട്നി 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഖണ്ട്വ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഖാർഗോൺ 18 ജൂൺ 2024 71,410
മണ്ട്ല 18 ജൂൺ 2024 71,410
മന്ദ്‌സ ur ർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
മൊറീന 18 ജൂൺ 2024 71,410
നരസിങ്‌പൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
വേപ്പ് 18 ജൂൺ 2024 71,410
പന്ന 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു 18 ജൂൺ 2024 71,410
രാജ്ഗഡ് 18 ജൂൺ 2024 71,410
രത്‌ലം 18 ജൂൺ 2024 71,410
രേവ 18 ജൂൺ 2024 71,410
സാഗർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
സത്‌ന 18 ജൂൺ 2024 71,410
സെഹോർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
സിയോണി 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഷാഡോൾ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഷാജാപൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഷിയോപൂർ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ശിവപുരി 18 ജൂൺ 2024 71,410
സിദ്ധി 18 ജൂൺ 2024 71,410
സിംഗ്രോളി 18 ജൂൺ 2024 71,410
ടിക്കാംഗഡ് 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഉജ്ജൈൻ 18 ജൂൺ 2024 71,410
ഉമരിയ 18 ജൂൺ 2024 71,410
വിദിഷ 18 ജൂൺ 2024 71,410

മധ്യപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഗർ മാൽവ 18 ജൂൺ 2024 88,800
അലിരാജ്പൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
അനുപൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
അശോക്നഗർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ബാലഘട്ട് 18 ജൂൺ 2024 88,800
ബാർവാനി 18 ജൂൺ 2024 88,800
ബെതുൽ 18 ജൂൺ 2024 88,800
പിന്നിൽ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഭോപ്പാൽ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ബുർഹാൻപൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഛത്തർപൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ചിന്ദ്വാര 18 ജൂൺ 2024 88,800
ദാമോ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഡാറ്റിയ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ദേവാസ് 18 ജൂൺ 2024 88,800
ധാർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ദിൻഡോറി 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഗുണ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഗ്വാളിയർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഹാർദ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഹോഷങ്കാബാദ് 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഇൻഡോർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ജബൽപൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ജാബുവ 18 ജൂൺ 2024 88,800
കട്നി 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഖണ്ട്വ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഖാർഗോൺ 18 ജൂൺ 2024 88,800
മണ്ട്ല 18 ജൂൺ 2024 88,800
മന്ദ്‌സ ur ർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
മൊറീന 18 ജൂൺ 2024 88,800
നരസിങ്‌പൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
വേപ്പ് 18 ജൂൺ 2024 88,800
പന്ന 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു 18 ജൂൺ 2024 88,800
രാജ്ഗഡ് 18 ജൂൺ 2024 88,800
രത്‌ലം 18 ജൂൺ 2024 88,800
രേവ 18 ജൂൺ 2024 88,800
സാഗർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
സത്‌ന 18 ജൂൺ 2024 88,800
സെഹോർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
സിയോണി 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഷാഡോൾ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഷാജാപൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഷിയോപൂർ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ശിവപുരി 18 ജൂൺ 2024 88,800
സിദ്ധി 18 ജൂൺ 2024 88,800
സിംഗ്രോളി 18 ജൂൺ 2024 88,800
ടിക്കാംഗഡ് 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഉജ്ജൈൻ 18 ജൂൺ 2024 88,800
ഉമരിയ 18 ജൂൺ 2024 88,800
വിദിഷ 18 ജൂൺ 2024 88,800