ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,890
-60.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 59,950 +180.00
05 ജൂൺ 2023 59,770 +240.00
04 ജൂൺ 2023 59,530 +0.00
03 ജൂൺ 2023 59,530 +10.00
02 ജൂൺ 2023 59,520 -660.00
01 ജൂൺ 2023 60,180 +10.00
31 മെയ് 2023 60,170 +10.00
30 മെയ് 2023 60,160 +510.00
29 മെയ് 2023 59,650 +80.00
28 മെയ് 2023 59,570 +10.00
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,180
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,520
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,747
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,180
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 59,950
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,580
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,560
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,514
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,010
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,170
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,240
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,520
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,244
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,520
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,010
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,760
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,960
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,786
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,890
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,520
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
71,940.00
-90.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,030 +60.00
05 ജൂൺ 2023 71,970 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,080 +10.00
03 ജൂൺ 2023 72,070 +0.00
02 ജൂൺ 2023 72,070 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,700 +480.00
31 മെയ് 2023 72,220 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,150 -30.00
29 മെയ് 2023 71,180 -170.00
28 മെയ് 2023 71,350 +0.00
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,700
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,970
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,153
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,700
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,030
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,990
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,270
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,765
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,400
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,220
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,180
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,813
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,290
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,400
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,290
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,850
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,981
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,450
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,290
ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില