ബെല്ലാരി, കർണാടക : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബെല്ലാരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 18 ഒക്ടോബർ 2021
48,360
-720.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +740.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,340 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,190 +10.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,180 +220.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 47,960 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 47,960 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 47,960 -80.00
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,080
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,410
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,154
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,450
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഒക്ടോബർ) 49,080
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,680
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,690
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,747
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,260
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,690
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,450
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,000
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,328
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,450
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,310
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,570
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,970
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,893
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,970
ബെല്ലാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,450
ബെല്ലാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബെല്ലാരി : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 18 ഒക്ടോബർ 2021
64,800.00
+390.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,080 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,240 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,300 +560.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,740 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,740 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,740 +260.00
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,410
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,060
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,826
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,060
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഒക്ടോബർ) 64,410
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,870
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,800
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,783
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,440
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,800
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,850
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,220
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,551
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,850
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,550
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,890
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,660
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,040
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,790
ബെല്ലാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,850
ബെല്ലാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില