നെല്ലൂർ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

നെല്ലൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ഡിസംബർ 2023
62,470
+40.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ഡിസംബർ 2023 62,430 +190.00
05 ഡിസംബർ 2023 62,240 -180.00
04 ഡിസംബർ 2023 62,420 -960.00
03 ഡിസംബർ 2023 63,380 +10.00
02 ഡിസംബർ 2023 63,370 +0.00
01 ഡിസംബർ 2023 63,370 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,640 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,970 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,620 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,670 +0.00
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,380
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,240
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,868
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,370
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ഡിസംബർ) 62,430
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,970
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,860
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,071
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,960
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,640
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,430
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,640
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,291
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,590
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,080
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,640
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,380
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,014
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,580
നെല്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,590
നെല്ലൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

നെല്ലൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ഡിസംബർ 2023
74,570.00
-70.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ഡിസംബർ 2023 74,640 -600.00
05 ഡിസംബർ 2023 75,240 -760.00
04 ഡിസംബർ 2023 76,000 -1,810.00
03 ഡിസംബർ 2023 77,810 +0.00
02 ഡിസംബർ 2023 77,810 +10.00
01 ഡിസംബർ 2023 77,800 +410.00
30 നവംബർ 2023 77,390 +1,150.00
29 നവംബർ 2023 76,240 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,570 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,280 +10.00
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,810
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 74,640
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 76,550
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,800
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ഡിസംബർ) 74,640
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,390
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,210
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,793
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,500
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,390
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,060
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,830
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,706
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,890
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,850
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,950
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,880
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,306
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,940
നെല്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,890
നെല്ലൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില