സത്‌ന, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സത്‌ന : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 22 ഒക്ടോബർ 2021
48,560
-100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,660 +220.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,440 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,450 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,370 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,090 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,090 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,090 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,090 +740.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,350 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,200 +10.00
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,090
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,420
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,225
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,460
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ഒക്ടോബർ) 48,660
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,690
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,700
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,759
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,270
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,700
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,460
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,010
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,338
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,460
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,320
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,590
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,990
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,905
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,990
സത്‌ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,460
സത്‌ന - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സത്‌ന : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 22 ഒക്ടോബർ 2021
66,610.00
-600.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,210 +1,180.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 66,030 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,820 +0.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,820 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,430 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,430 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,430 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,430 +1,340.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,090 -170.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,260 -50.00
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,210
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,080
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,392
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,080
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ഒക്ടോബർ) 67,210
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,890
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,820
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,798
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,460
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,820
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,870
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,230
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,569
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,870
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,570
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,910
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,670
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,055
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,800
സത്‌ന വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,870
സത്‌ന - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില