ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ്, മേഘാലയ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

04 മാർച്ച് 2024
63,940
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
03 മാർച്ച് 2024 63,940 +10.00
02 മാർച്ച് 2024 63,930 +10.00
01 മാർച്ച് 2024 63,920 +1,070.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 62,850 +320.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 62,530 -90.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 62,620 +160.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 62,460 -160.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 62,620 +10.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 62,610 +0.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 62,610 +360.00
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,940
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,920
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 63,930
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,920
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (03 മാർച്ച്) 63,940
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,130
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,640
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,452
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 63,130
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,850
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,650
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,850
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,628
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,650
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,910
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,950
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,310
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,758
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,520
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 63,510
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് : വെള്ളി നിരക്ക്

04 മാർച്ച് 2024
72,490.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
03 മാർച്ച് 2024 72,490 +10.00
02 മാർച്ച് 2024 72,480 +0.00
01 മാർച്ച് 2024 72,480 +1,020.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 71,460 +2,120.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 69,340 -350.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 69,690 -260.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 69,950 -1,010.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 70,960 +10.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 70,950 +0.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 70,950 +230.00
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,490
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,480
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 72,483
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,480
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (03 മാർച്ച്) 72,490
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,610
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,340
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,205
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,610
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,460
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,640
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,150
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,444
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,640
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,630
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,000
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,620
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 74,841
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,990
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 74,600
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില