ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ്, മേഘാലയ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

29 നവംബർ 2022
52,530
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2022 52,530 -390.00
27 നവംബർ 2022 52,920 +0.00
26 നവംബർ 2022 52,920 +10.00
25 നവംബർ 2022 52,910 -150.00
24 നവംബർ 2022 53,060 +220.00
23 നവംബർ 2022 52,840 +200.00
22 നവംബർ 2022 52,640 -10.00
21 നവംബർ 2022 52,650 -350.00
20 നവംബർ 2022 53,000 +0.00
19 നവംബർ 2022 53,000 +10.00
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,400
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,430
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,319
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,790
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 52,530
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,170
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,340
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,990
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,360
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,580
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,920
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,480
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,203
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,310
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,360
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,860
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,000
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,965
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,650
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 51,000
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് : വെള്ളി നിരക്ക്

29 നവംബർ 2022
61,250.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2022 61,250 -940.00
27 നവംബർ 2022 62,190 +0.00
26 നവംബർ 2022 62,190 +10.00
25 നവംബർ 2022 62,180 -230.00
24 നവംബർ 2022 62,410 +340.00
23 നവംബർ 2022 62,070 +700.00
22 നവംബർ 2022 61,370 +290.00
21 നവംബർ 2022 61,080 -260.00
20 നവംബർ 2022 61,340 +10.00
19 നവംബർ 2022 61,330 +0.00
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,880
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,660
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,444
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,200
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 61,250
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,040
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,500
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,271
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,020
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,970
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,130
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,560
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,648
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,560
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,020
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,670
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,240
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,157
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,570
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,240
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില