അമരാവതി, മഹാരാഷ്ട്ര : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

അമരാവതി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
59,880
-290.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 60,170 +10.00
30 മെയ് 2023 60,160 +510.00
29 മെയ് 2023 59,650 +80.00
28 മെയ് 2023 59,570 +10.00
27 മെയ് 2023 59,560 +0.00
26 മെയ് 2023 59,560 -90.00
25 മെയ് 2023 59,650 -370.00
24 മെയ് 2023 60,020 -390.00
23 മെയ് 2023 60,410 -20.00
22 മെയ് 2023 60,430 -130.00
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,580
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,560
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,514
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,010
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,170
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,240
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,520
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,244
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,520
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,010
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,760
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,960
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,786
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,890
അമരാവതി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,520
അമരാവതി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

അമരാവതി : വെള്ളി നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
71,880.00
-340.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 72,220 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,150 -30.00
29 മെയ് 2023 71,180 -170.00
28 മെയ് 2023 71,350 +0.00
27 മെയ് 2023 71,350 +10.00
26 മെയ് 2023 71,340 +1,070.00
25 മെയ് 2023 70,270 -830.00
24 മെയ് 2023 71,100 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,190 -560.00
22 മെയ് 2023 72,750 -620.00
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,990
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,270
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,765
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,400
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,220
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,180
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,813
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,290
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,400
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,290
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,850
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,981
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,450
അമരാവതി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,290
അമരാവതി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില