ഹോഷങ്കാബാദ്, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഹോഷങ്കാബാദ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,470
-100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,570 -460.00
16 ജൂൺ 2024 72,030 +10.00
15 ജൂൺ 2024 72,020 +10.00
14 ജൂൺ 2024 72,010 +820.00
13 ജൂൺ 2024 71,190 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,950 +400.00
11 ജൂൺ 2024 71,550 +100.00
10 ജൂൺ 2024 71,450 +80.00
09 ജൂൺ 2024 71,370 +0.00
08 ജൂൺ 2024 71,370 +10.00
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,140
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,190
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,850
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,830
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,570
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,670
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,840
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,373
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,850
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,830
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,070
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,330
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,382
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,330
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,610
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,110
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,740
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,970
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,740
ഹോഷങ്കാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,700
ഹോഷങ്കാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഹോഷങ്കാബാദ് : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,510.00
-670.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,180 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,460 +0.00
15 ജൂൺ 2024 89,460 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,450 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,270 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,680 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,920 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,270 +1,120.00
09 ജൂൺ 2024 89,150 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,140 +10.00
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,070
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,270
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,225
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,860
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,180
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,390
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,050
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,297
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,190
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,850
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,110
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,750
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,846
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,750
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,910
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,760
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,618
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,270
ഹോഷങ്കാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,220
ഹോഷങ്കാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില