മാഹി, പുതുച്ചേരി : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മാഹി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
49,210
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,210 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,210 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,210 +740.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,470 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,320 +10.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,310 +220.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 48,090 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 48,090 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 48,090 -80.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 48,170 +150.00
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,210
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,540
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,224
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,570
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 49,210
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,810
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,820
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,878
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,390
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,820
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,580
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,120
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,456
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,580
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,440
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,710
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,100
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 49,024
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,100
മാഹി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,580
മാഹി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മാഹി : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
64,580.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,580 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,580 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,580 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,250 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,410 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,470 +560.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,910 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,910 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,910 +260.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 62,650 +20.00
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,580
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,230
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,897
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,230
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 64,580
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,050
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,960
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,956
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,610
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,960
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,040
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,390
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,731
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 70,040
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,730
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,080
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,840
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,227
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,970
മാഹി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 70,040
മാഹി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില