സന്ത് കബീർ നഗർ, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സന്ത് കബീർ നഗർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,970
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 59,970 +190.00
05 ജൂൺ 2023 59,780 +230.00
04 ജൂൺ 2023 59,550 +10.00
03 ജൂൺ 2023 59,540 +0.00
02 ജൂൺ 2023 59,540 -650.00
01 ജൂൺ 2023 60,190 +0.00
31 മെയ് 2023 60,190 +20.00
30 മെയ് 2023 60,170 +500.00
29 മെയ് 2023 59,670 +90.00
28 മെയ് 2023 59,580 +0.00
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,540
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,762
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,190
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 59,970
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,600
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,570
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,529
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,030
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,190
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,250
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,540
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,260
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,540
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,020
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,780
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,980
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,800
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,900
സന്ത് കബീർ നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,530
സന്ത് കബീർ നഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സന്ത് കബീർ നഗർ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,050.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,050 +60.00
05 ജൂൺ 2023 71,990 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,100 +10.00
03 ജൂൺ 2023 72,090 +10.00
02 ജൂൺ 2023 72,080 -640.00
01 ജൂൺ 2023 72,720 +480.00
31 മെയ് 2023 72,240 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,170 -30.00
29 മെയ് 2023 71,200 -170.00
28 മെയ് 2023 71,370 +0.00
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,720
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,990
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,172
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,720
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,050
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,010
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,280
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,784
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,420
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,240
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,200
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,230
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,832
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,310
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,420
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,310
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,860
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,998
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,470
സന്ത് കബീർ നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,310
സന്ത് കബീർ നഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില