രൂപനഗർ, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രൂപനഗർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
59,840
-330.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 60,170 +10.00
30 മെയ് 2023 60,160 +510.00
29 മെയ് 2023 59,650 +80.00
28 മെയ് 2023 59,570 +10.00
27 മെയ് 2023 59,560 +0.00
26 മെയ് 2023 59,560 -90.00
25 മെയ് 2023 59,650 -370.00
24 മെയ് 2023 60,020 -390.00
23 മെയ് 2023 60,410 -20.00
22 മെയ് 2023 60,430 -130.00
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,580
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,560
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,514
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,010
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,170
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,240
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,520
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,244
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,520
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,010
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,760
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,960
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,786
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,890
രൂപനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,520
രൂപനഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രൂപനഗർ : വെള്ളി നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
71,880.00
-340.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 72,220 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,150 -30.00
29 മെയ് 2023 71,180 -170.00
28 മെയ് 2023 71,350 +0.00
27 മെയ് 2023 71,350 +10.00
26 മെയ് 2023 71,340 +1,070.00
25 മെയ് 2023 70,270 -830.00
24 മെയ് 2023 71,100 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,190 -560.00
22 മെയ് 2023 72,750 -620.00
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,990
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,270
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,765
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,400
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,220
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,180
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,813
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,290
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,400
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,290
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,850
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,981
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,450
രൂപനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,290
രൂപനഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില