സർജുജ, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സർജുജ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
60,140
-10.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 60,150 +0.00
31 മെയ് 2023 60,150 +20.00
30 മെയ് 2023 60,130 +500.00
29 മെയ് 2023 59,630 +90.00
28 മെയ് 2023 59,540 +0.00
27 മെയ് 2023 59,540 +10.00
26 മെയ് 2023 59,530 -100.00
25 മെയ് 2023 59,630 -370.00
24 മെയ് 2023 60,000 -390.00
23 മെയ് 2023 60,390 -20.00
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,150
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,150
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 60,150
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,150
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 60,150
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,560
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,530
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,489
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 59,990
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,150
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,210
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,500
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,221
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,500
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 59,980
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,740
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,940
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,764
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,870
സർജുജ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,500
സർജുജ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സർജുജ : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
72,780.00
+110.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 72,670 +480.00
31 മെയ് 2023 72,190 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,120 -30.00
29 മെയ് 2023 71,150 -180.00
28 മെയ് 2023 71,330 +10.00
27 മെയ് 2023 71,320 +10.00
26 മെയ് 2023 71,310 +1,070.00
25 മെയ് 2023 70,240 -830.00
24 മെയ് 2023 71,070 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,160 -570.00
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,670
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,670
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,670
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,670
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 72,670
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,960
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,240
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,735
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,370
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,190
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,150
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,180
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,783
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,260
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,370
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,260
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,820
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,955
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,430
സർജുജ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,260
സർജുജ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില