പോണ്ടിച്ചേരി, പുതുച്ചേരി : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പോണ്ടിച്ചേരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

03 മാർച്ച് 2024
63,900
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 മാർച്ച് 2024 63,900 +0.00
01 മാർച്ച് 2024 63,900 +1,070.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 62,830 +320.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 62,510 -90.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 62,600 +170.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 62,430 -160.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 62,590 +0.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 62,590 +10.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 62,580 +360.00
22 ഫെബ്രുവരി 2024 62,220 -160.00
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,900
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,900
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 63,900
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,900
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (02 മാർച്ച്) 63,900
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,110
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,620
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,427
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 63,110
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,830
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,620
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,820
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,604
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,620
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,890
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,930
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,290
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,734
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,500
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 63,480
പോണ്ടിച്ചേരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പോണ്ടിച്ചേരി : വെള്ളി നിരക്ക്

03 മാർച്ച് 2024
72,460.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 മാർച്ച് 2024 72,460 +10.00
01 മാർച്ച് 2024 72,450 +1,020.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 71,430 +2,120.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 69,310 -360.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 69,670 -250.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 69,920 -1,010.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 70,930 +10.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 70,920 +0.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 70,920 +230.00
22 ഫെബ്രുവരി 2024 70,690 -450.00
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,460
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,450
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 72,455
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,450
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (02 മാർച്ച്) 72,460
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,590
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,310
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,177
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,590
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,430
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,610
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,120
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,415
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,610
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,600
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,970
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,590
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 74,811
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,960
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 74,570
പോണ്ടിച്ചേരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില