പോണ്ടിച്ചേരി, പുതുച്ചേരി : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പോണ്ടിച്ചേരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
50,500
+150.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 50,350 +10.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 50,340 +0.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,340 +90.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,250 +150.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,100 +450.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,650 +190.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,460 -270.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,730 +0.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,730 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,720 -600.00
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,350
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,340
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,345
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,340
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 50,350
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,900
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,460
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,183
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,290
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,340
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,840
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,970
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,944
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,630
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,980
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,530
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,680
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,167
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,880
പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,680
പോണ്ടിച്ചേരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പോണ്ടിച്ചേരി : വെള്ളി നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
57,600.00
+600.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 57,000 +0.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 57,000 +10.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,990 +790.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,200 -450.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,650 +1,110.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,540 +120.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,420 -960.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,380 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,370 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,370 -1,740.00
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,000
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,000
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 57,000
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,000
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 57,000
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,110
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,540
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,626
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,540
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,990
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,650
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,210
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,135
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,540
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,220
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,070
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,880
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,211
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,900
പോണ്ടിച്ചേരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,910
പോണ്ടിച്ചേരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില