കോയമ്പത്തൂർ, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കോയമ്പത്തൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

11 ഡിസംബർ 2023
61,370
-540.00
തീയതി വില മാറ്റുക
10 ഡിസംബർ 2023 61,910 +0.00
09 ഡിസംബർ 2023 61,910 +10.00
08 ഡിസംബർ 2023 61,900 -730.00
07 ഡിസംബർ 2023 62,630 +120.00
06 ഡിസംബർ 2023 62,510 +190.00
05 ഡിസംബർ 2023 62,320 -190.00
04 ഡിസംബർ 2023 62,510 -950.00
03 ഡിസംബർ 2023 63,460 +0.00
02 ഡിസംബർ 2023 63,460 +10.00
01 ഡിസംബർ 2023 63,450 +730.00
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,460
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,900
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,606
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,450
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (10 ഡിസംബർ) 61,910
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,050
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,940
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,150
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 61,040
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,720
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,510
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,710
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,369
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,670
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,160
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,720
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,460
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,084
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,650
കോയമ്പത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,660
കോയമ്പത്തൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കോയമ്പത്തൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

11 ഡിസംബർ 2023
71,860.00
-670.00
തീയതി വില മാറ്റുക
10 ഡിസംബർ 2023 72,530 +0.00
09 ഡിസംബർ 2023 72,530 +10.00
08 ഡിസംബർ 2023 72,520 -1,840.00
07 ഡിസംബർ 2023 74,360 -380.00
06 ഡിസംബർ 2023 74,740 -600.00
05 ഡിസംബർ 2023 75,340 -760.00
04 ഡിസംബർ 2023 76,100 -1,820.00
03 ഡിസംബർ 2023 77,920 +10.00
02 ഡിസംബർ 2023 77,910 +10.00
01 ഡിസംബർ 2023 77,900 +410.00
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,920
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,520
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 75,185
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,900
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (10 ഡിസംബർ) 72,530
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,490
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,300
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,888
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,590
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,490
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,160
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,920
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,800
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,980
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,950
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,050
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,970
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,402
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 75,040
കോയമ്പത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,980
കോയമ്പത്തൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില