ബാഗ്പത്, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബാഗ്പത് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഫെബ്രുവരി 2023
57,230
+80.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഫെബ്രുവരി 2023 57,150 +230.00
06 ഫെബ്രുവരി 2023 56,920 +390.00
05 ഫെബ്രുവരി 2023 56,530 +0.00
04 ഫെബ്രുവരി 2023 56,530 +10.00
03 ഫെബ്രുവരി 2023 56,520 -1,250.00
02 ഫെബ്രുവരി 2023 57,770 -70.00
01 ഫെബ്രുവരി 2023 57,840 +720.00
31 ജനുവരി 2023 57,120 +110.00
30 ജനുവരി 2023 57,010 -200.00
29 ജനുവരി 2023 57,210 +0.00
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,840
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,520
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 57,037
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,840
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഫെബ്രുവരി) 57,150
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,210
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,060
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,414
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,060
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,120
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,080
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,430
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,399
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,830
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,050
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,200
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,250
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,166
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,600
ബാഗ്പത് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,850
ബാഗ്പത് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബാഗ്പത് : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഫെബ്രുവരി 2023
67,720.00
+240.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഫെബ്രുവരി 2023 67,480 -100.00
06 ഫെബ്രുവരി 2023 67,580 -190.00
05 ഫെബ്രുവരി 2023 67,770 +10.00
04 ഫെബ്രുവരി 2023 67,760 +0.00
03 ഫെബ്രുവരി 2023 67,760 -2,660.00
02 ഫെബ്രുവരി 2023 70,420 +430.00
01 ഫെബ്രുവരി 2023 69,990 +1,050.00
31 ജനുവരി 2023 68,940 +230.00
30 ജനുവരി 2023 68,710 +270.00
29 ജനുവരി 2023 68,440 +10.00
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,420
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,480
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 68,394
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 69,990
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഫെബ്രുവരി) 67,480
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,880
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,010
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,888
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,320
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 68,940
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,710
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,000
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,882
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,180
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,320
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,290
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,440
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,333
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 58,980
ബാഗ്പത് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,290
ബാഗ്പത് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില