മന്ദ്‌സ ur ർ, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മന്ദ്‌സ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 മാർച്ച് 2023
59,410
+420.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മാർച്ച് 2023 58,990 +140.00
21 മാർച്ച് 2023 58,850 -840.00
20 മാർച്ച് 2023 59,690 +50.00
19 മാർച്ച് 2023 59,640 +10.00
18 മാർച്ച് 2023 59,630 +0.00
17 മാർച്ച് 2023 59,630 +1,420.00
16 മാർച്ച് 2023 58,210 -320.00
15 മാർച്ച് 2023 58,530 +880.00
14 മാർച്ച് 2023 57,650 -130.00
13 മാർച്ച് 2023 57,780 +1,480.00
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,690
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,020
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,204
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,950
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മാർച്ച്) 58,990
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,890
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,510
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,477
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,890
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,920
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,260
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,100
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,460
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,100
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,170
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,130
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,470
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,443
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,870
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,100
മന്ദ്‌സ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മന്ദ്‌സ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 മാർച്ച് 2023
69,680.00
+300.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മാർച്ച് 2023 69,380 +850.00
21 മാർച്ച് 2023 68,530 -360.00
20 മാർച്ച് 2023 68,890 +160.00
19 മാർച്ച് 2023 68,730 +0.00
18 മാർച്ച് 2023 68,730 +10.00
17 മാർച്ച് 2023 68,720 +2,070.00
16 മാർച്ച് 2023 66,650 -750.00
15 മാർച്ച് 2023 67,400 +420.00
14 മാർച്ച് 2023 66,980 +330.00
13 മാർച്ച് 2023 66,650 +3,760.00
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,380
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,910
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,529
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,520
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മാർച്ച്) 69,380
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,480
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,730
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,436
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,040
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,640
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,940
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,060
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,943
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,380
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 69,000
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,770
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,060
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,936
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,230
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,370
മന്ദ്‌സ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില