മന്ദ്‌സ ur ർ, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മന്ദ്‌സ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 മെയ് 2024
72,140
-1,190.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മെയ് 2024 73,330 -960.00
21 മെയ് 2024 74,290 -380.00
20 മെയ് 2024 74,670 +650.00
19 മെയ് 2024 74,020 +10.00
18 മെയ് 2024 74,010 +0.00
17 മെയ് 2024 74,010 +800.00
16 മെയ് 2024 73,210 -130.00
15 മെയ് 2024 73,340 +800.00
14 മെയ് 2024 72,540 +470.00
13 മെയ് 2024 72,070 -880.00
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,670
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,840
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,540
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,850
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മെയ്) 73,330
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,070
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,330
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,382
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,330
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,610
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,110
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,740
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,970
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,740
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,700
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,950
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,460
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,271
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,950
മന്ദ്‌സ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,670
മന്ദ്‌സ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മന്ദ്‌സ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 മെയ് 2024
91,220.00
-1,870.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മെയ് 2024 93,090 -1,740.00
21 മെയ് 2024 94,830 -770.00
20 മെയ് 2024 95,600 +4,340.00
19 മെയ് 2024 91,260 +10.00
18 മെയ് 2024 91,250 +0.00
17 മെയ് 2024 91,250 +3,830.00
16 മെയ് 2024 87,420 +380.00
15 മെയ് 2024 87,040 +1,540.00
14 മെയ് 2024 85,500 +560.00
13 മെയ് 2024 84,940 -100.00
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,600
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,050
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 86,359
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,190
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മെയ്) 93,090
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,110
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,750
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,846
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,750
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,910
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,760
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,618
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,270
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,220
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,400
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,140
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,998
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,400
മന്ദ്‌സ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,250
മന്ദ്‌സ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില