ദാദ്രയും നഗർ ഹവേലിയും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ദാദ്രയും നഗർ ഹവേലിയും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിൽവാസ്സ 27 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,170

ദാദ്രയും നഗർ ഹവേലിയും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിൽവാസ്സ 27 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,980