ബൻസ്വര, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബൻസ്വര : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,940
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 59,940 +180.00
05 ജൂൺ 2023 59,760 +240.00
04 ജൂൺ 2023 59,520 +0.00
03 ജൂൺ 2023 59,520 +10.00
02 ജൂൺ 2023 59,510 -660.00
01 ജൂൺ 2023 60,170 +10.00
31 മെയ് 2023 60,160 +10.00
30 മെയ് 2023 60,150 +510.00
29 മെയ് 2023 59,640 +80.00
28 മെയ് 2023 59,560 +10.00
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,170
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,510
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,737
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,170
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 59,940
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,580
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,550
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,505
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,000
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,160
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,230
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,520
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,238
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,520
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,000
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,760
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,960
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,779
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,880
ബൻസ്വര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,510
ബൻസ്വര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബൻസ്വര : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,020.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,020 +60.00
05 ജൂൺ 2023 71,960 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,070 +10.00
03 ജൂൺ 2023 72,060 +0.00
02 ജൂൺ 2023 72,060 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,690 +480.00
31 മെയ് 2023 72,210 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,140 -30.00
29 മെയ് 2023 71,170 -170.00
28 മെയ് 2023 71,340 +0.00
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,690
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,960
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,143
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,690
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,020
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,980
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,260
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,755
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,390
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,210
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,170
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,200
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,802
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,280
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,390
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,280
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,840
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,972
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,440
ബൻസ്വര വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,280
ബൻസ്വര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില